top of page
google1.jpg

Induljon természetes az ősz!

 

Nyerj egy natúr kozmetikumcsomagot akár egy rendeléssel!

Nincs más dolgod, mint rendelni legalább egy terméket a webshopunkból szeptember 1 és 30 között és like-old a nyereményjáték Facebook bejegyzését!

Október 5-én kiderül, hogy Te nyertél-e!

Természetes ősz! nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az Euphoria Cosmetics Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott webshopban (www.euphoriacosmetics.hu, a továbbiakban Webshop) folytatott „Természetes ősz!” jeligéjű nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználótermészetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.  

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

§ A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

3. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2020. szeptember 1. – szeptember 30.

Nyertesek száma: 1 fő

 

Nyeremény:

Nyeremény: véletlenszerű sorsolással kiválasztott, a Webshop oldalán érvényes rendelést leadott (megrendelt és kifizetett) nyertes nyereménye: szervező által forgalmazott APHRODITE Anti-ageing bőrfeszesítő ajándékcsomag. Értéke 13.499 Ft (Áfával)

 

Sorsolás és eredményhirdetés: 2020. október 5.

 

A játék menete: A játékosoknak a www.euphoriacosmetics.hu oldalán érvényes rendelést kell leadnia és a Facebook-on a www.facebook.com/Euphoriakozmetikum nyereményjátékra vonatkozó bejegyzését like-olnia kell.

 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre az Euphoriakozmetikum Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Rendeljen legalább egy terméket és like-olja a Facebook oldalt).

A nyertest/nyerteseket a kérdésre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

 

4. Nyeremények, nyertesek

 

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com

A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

 

Pótnyerteseket hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§ ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;

§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

 

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel email vagy Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

6. Nyeremények kézbesítése

 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

 

A nyeremény átvétele személyesen az Euphoria Cosmetics Kft. budapesti irodájának helyszínén (1221 Budapest, Csipkebogyó utca 19.) van lehetőség.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

 

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre   használjuk.

 

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

 

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Engedélyszám: NAIH- 97284/2016

 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

  

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

 

10. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

IMG_2838_edited.jpg
bottom of page